บท ส ว ด ก่อนนอนทุกวัน 4 ค า ถ า แ ก้เงินข า ดมือ เสริมบุญบารมี หมดเ ค ร า ะห์ หมดโ ศ ก หมดห นี้สิน

บท ส ว ด ก่อนนอนทุกวัน 4 ค า ถ า แ ก้เงินข า ดมือ เสริมบุญบารมี หมดเ ค ร า ะห์ หมดโ ศ ก หมดห นี้สิน  ผ่านการฉลองปีใหม่มาแล้วก็หลายวันเชื่ อว่าหลายคนคงจะกระเป๋าบางเบาไปบ้าง แม้จะมีคำกล่าวที่ว่าความขยันไม่ได้เป็นตัวก ารั น ตี ว่าจะรวย แต่อย่ างน้อยมันก็ทำให้ไม่อ ดนั่นเอง

และนอกจากการขยันทำการทำงานแล้วดว งชะต าของเราเองก็ยังเป็นตัวกำหนดหลายสิ่งอย่ างเดียว เพร าะโลกนี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่ างที่เราไม่อาจมองเห็น ไม่อาจรับรู้ได้ การส วดมนต์ช่ว ยทำให้มีสมาธิดีขึ้น เรียกสติกลับคืนมา วันนี้เราก็เอา 4 ค าถ าแ ก้เงินข าดมือ ให้เอาไปเลือกส วดกันก่อนนอนได้เลยดีมากๆ

ค าถ าแ ก้เงินข าดมือ สวดก่อนนอนทุกวันดีมากๆ ค าถ าที่จะช่ว ยแ ก้ให้มีเงินใช้ไม่ข าดมือ มี 4 ค าถ า ต ามด้านล่ างนี้เลย

1 ค าถ า อิ ติ ปิ โส เรือนเตี้ย สำหรับค าถ านี้ให้เริ่มที่ตั้งนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วย อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ

ค าถ านี้จะช่ว ยให้เดินทางไปไหนก็ปลอดภั ย ทำมาค้าขายได้คล่อง กำไรงาม รับทรัพย์มากมาย

2 ค าถ าเรียกให้เงินเข้าบ้าน ให้ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนเช่นกันแล้วก็กล่ าวด้วย โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

สำหรับบทนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ส วดมนต์ทุกวันเลย จะเสริมความร่ำรวย ค้าขายกำไรงาม

3 ค าถ าพระพรหม 4 หน้ า ให้สวดต ามนี้ โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ ผู้ใดสักการะและบูชาพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน งานจะราบรื่นมาก เป็นที่รักใคร่ของทุกคน

การบูชาพระพรหม นั้นจะให้ผ ลคือ เป็นที่เมตต า ใครเห็นใครรักไม่รู้เลือนห าย ไปแห่งหนใดมีแต่มิตร ไม่มีศั ต รู มีแต่คนรักคนชอบ

ค าถ าสำหรับให้ค้าขายดี มีกำไรงาม ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็ส วด โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิ คาคัชวันติ

ก่อนส วดบทนี้ก็เอาใบไม้มาแช่ใส่ขันเอาไว้ด้วยแล้วก็ค่อยส วด จากนั้นพอจบแล้วก็เอาน้ำในนั้นไปพรมในทั่วร้านเลย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

แบบนี้ก ร ะมังที่เขาว่ากันว่า ถ้าไม่ได้ด้วยเ ล่ห์ก็ต้องเอาด้วยก ล ถ้าไม่ได้ด้วยกลก็คงต้องพึ่งมนต์ค าถ า แน่นอนว่ามันไม่ได้เสียห ายอะไรหากเราจะส วดแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่เชื่ อเรื่องแบบนี้ก็ต าม

แต่มันก็ต้องมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะ มิเช่นนั้นจะมีใครเอามาเผ ยแ พ ร่กันมากมาย นอกจ ากจะท่ อ งค าถ าแล้วก็อย่ าลืม ตั้งใจทำหน้ าที่ของตัวเองให้เต็มที่และใช้ชีวิตโดยไม่ประม าทกันด้วยนะ

เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ า ร ณ ญ า ณ ในการอ่ าน หมั่นทำบุญสร้างกุศล เ ส ริ ม บุญบารมี ชีวิตดียิ่งๆขึ้นไป ส า ธุ