Advertisement

ร่ำรวยสุข มากมีเงินทอง ทำบุญปล่อยสัตว์ ตามวันเกิด

ร่ำรวยสุข มากมีเงินทอง ทำบุญปล่อยสัตว์ ตามวันเกิด

เคยไหมที่เวลาทำบุญนั้นจะต้องทำการปล่อย สั ต ว์ด้วย แต่รู้ไหมว่าหากจะให้ได้ บุ ญ กุ ศ ลจริง ๆ ควรจะปล่อยสัตว์ให้เหมาะกับวันที่ตนเองเกิดด้วย วันนี้เรามีวิธีการ ทำบุญปล่อยสัตว์ตามวันเกิด ที่ถูกต้อง โดยสั ต ว์โดนปล่อยไปแล้วจะมีชี วิ ต ร อด ป ล อ ด ภั ย ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม และสัตว์ที่ปล่อยนั้นควรเป็นสัตว์ที่กำลังลำบ า ก ช ะ ต า ข า ด แล้วเราช่วยให้เขาได้รับอิสระ เมื่อปล่อยสัตว์ใดแล้วต้องงดกินสัตว์นั้นตลอดชีวิตจึงจะดี

เกิดวันอาทิตย์ ควรปล่อย ปล าไ ห ล 6 ตัว

เกิดวันจันทร์ ควรปล่อยนก 15 ตัว หรือปล่อยคู่ก็ได้แต่ว่า 15 ตัวจะดีต่อคนเกิดวันจันทร์

เกิดวันอังคาร ควรปล่อยห อ ย ข มเป็นกิโลเลย ปล่อยเยอะ ๆ ยิ่งดี

เกิดวันพุธกลางวัน ควรปล่อยปลา ไ ห ล 17 ตัว

เกิดวันพุธกลางคืน ควรปล่อยปลาไ ห ล 12 ตัว

เกิดวันพฤหัสบดี ควรปล่อย เ ต่ า

เกิดวันศุกร์ ควรปล่อยปล าห ม อ 21 ตัว หรือตามกำลังที่จะสามารถช่วยได้

เกิดวันเสาร์ ควรปล่อยป ลาไ ห ล 10 ตัว หรือตามกำลังที่จะสามารถช่วยได้

คำอธิษฐานเวลาปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล วันเดือน ปีเกิด (พ.ศ.) ขอตั้งจิตเป็นมห ากุ ศ ลในการปลดปล่อยชี วิ ต สั ต ว์ เป็นทานคือปล่อยสัตว์ (ปล่อยอะไรก็บอกไป) จำนวนกี่ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุ ทิ ศ ส่ว น กุ ศลให้แก่ ศั ต รูและเ จ้ าบุ ญนายคุณ เ จ้ าก ร ร ม น า ย เ ว รทั้งหลาย

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อนำเอาสรรพ ทุ ก ข์ ส ร ร พโ ศ ก สรรพ โ ร ค สรรพ ภั ย สรรพเ ค ร า ะ ห์ เ ส นี ย ด จั ญ ไ ร สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการ ป ล ด ป ล่ อ ยชีวิตท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากความ ทุ ก ข์ เดือนร้อน จากการถู ก ป ร ะ ห า ร ข้าพเจ้าขอให้ส ร ร พ สั ต ว์ ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้จงเป็นอิสระภาพ คืนสู่ผืนดิน ผืนน้ำ สู่ท้องฟ้า นภาอากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่และรั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ย ทั้งปวงเถิด ขออานิสงส์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้จงเป็นเครื่องอโ ห สิ กร ร มจากเจ้าบุญนายคุณและจากเจ้าก ร ร มน าย เ ว ร อย่ าได้ถือโ ท ษโ ก ร ธ เคืองต่อไป

ข้าพเจ้าขอปลดปล่อยท่านไป ให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ ท น ทุ กข์ ท ร ม านอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความ ทุ ก ข์ ความเดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ก ร ร มใดที่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูล พ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูล ย่ า ตระกูลต า ตระกูลย า ย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรย า (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่ ว ง ลั บ เคยสร้าง เ ว ร ก ร ร ม กับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่า มนุ ษ ย์และสั ต ว์ จงนำและได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่ า ตระกูลตา ตระกูล ย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรย า (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลั บ เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี เคยสร้างเ ว รสร้างก ร รมต่อท่าน

จงได้รับอานิสงส์ผ ล บุ ญ ทั้งในภพนี้และภพที่เคยผ่ านมาของข้าพเจ้าที่ได้พึงกระทำ เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อย กร ร ม ปลดปล่อยกร ร ม ปลดปล่อยก ร ร ม ปลดเปลื้องก ร ร ม ปลดเปลื้องก ร ร ม ปลดเปลื้องก ร ร ม ด้วยกาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม งดเว้นจากการจองเ ว รจอง ก ร ร ม ขอให้ท่านทั้งหลายจงเปิดทางสว่างให้กับชีวิตของข้าพเจ้า พร้อมทั้งบ ริว า รในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่ า ตระกูลต า ตระกูลย า ย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรย า (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้ นจากความ ทุ ก ข์ทั้งปวง ด้วยกุ ศ ลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ

สำหรับคนที่อย ากจะทำบุญ ทำทานช่วยเหลือชี วิ ต สั ต ว์ทั้งหลายแต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยสัตว์ประเภทไหนดี ลองเลือกปล่อยตามวันเกิดของตนเองลองดู แต่ความเป็นจริงขอให้เขามีใจที่อย ากจะช่วยเหลือไม่ว่าจะสัตว์ประเภทไหนก็ล้วนแต่ได้กุศลเหมือนกันทั้งสิ้น เราทำด้วยใจเลือกปล่อยสัตว์ให้ไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ นั่นแหละเราได้บุญแล้ว

ที่มา horoscopedaily99

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →