Advertisement

ใส่บาตรถูกวิธี ชีวิตดีไม่มีตกอับ โดยหลวงพ่อจรัญ

ใส่บาตรถูกวิ ธี ชีวิตดีไม่มีตกอับ โดยหลวงพ่อจรัญ

การใส่บาตรเป็นอีกหนึ่งวิธีของการทำบุญของชาวพุทธ วันนี้เราจะมาใส่บาตรให้ถูกวิธี เพื่อชีวิตที่ดี ทำอไรก็เจริญรุ่งเรือง ไม่ติดขัด

เพราะเชื่อว่าหล า ยคนคงไม่ทราบวิธีที่ใส่บาตรที่ถูกต้อง ว่าใส่อย่างไรถึงจะได้อานิสงส์

หลวงพ่อจรัญ ท่าน แ น ะ นำว่า
ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอ กกลางแจ้งขอขมาก ร ร มโดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเวร ศั ต รู ห มู่ ม า ร หมู่พาล

ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร มให้ข า ดจากกัน

แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดช ปัญญา โภคะ

ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่าง ขอให้มีบุญบๅรมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วยเทอญ

และขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเวรทุกภพทุกชาติ ศั ต รู ห มู่ ม า ร หมู่พาล เช่น มนุษย์ หุ้นส่วน เพื่อน ทุกภพทุกชาติ เอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี ขอให้อโหสิก ร ร มขอให้

ข า ดจากกัน ณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำร ว ยเหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย ดิน เจ้าก ร ร มนายเวร

ต ามเมล็ดข้าวสารต ามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร ร มหลุดข า ดจากกัน ณบัดนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรส วด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย ทำให้เกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตต าให้มากๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง การแผ่เมตต า

ที่จะได้ผลนั้น ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ แ น ะ นำว่าถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเวรจะห า ย 100 เท่า 100 วิ ญ ญ า ณ

หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติ สัมปชัญญะ แผ่เมตต าออ กจาก ลิ้ น ปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณต าที่

สามที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากกว่าเดิม อุทิศบุญใช้กับผู้ต า ย นำส่งบุญใช้กับผู้ยังมี

ชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วมากขึ้น
วิบากก ร ร มของแต่ละคนล้วนต่างกันไป บางคน ป่ ว ย โดยไม่รู้สๅเหตุ บางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหๅกินไม่คล่อง วิบากก ร ร มนี้ ต ามมาหล า ยภพ

หล า ยชๅติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกัน แต่อย่าเพิ่งหม ดหวังหนทางในการบ ร ร เ ท าวิบากก ร ร มนั้น มี ซึ่งอาจทำได้หล า ยวิธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้ง นอ กจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่นการใส่บาตร การถือศึล แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้หม ดหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธ

การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำความสะอาด ห้องน้ำ ทำสวน หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งนั้นเลย

ให้ตั้ง นะโม 3 จบ ข้าพเจ้า บอ กชื่อตัว นามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบๅรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึงองค์เทพ องค์พรหม ที่ปกปักรั ก ษ ากายสังขาร วิ ญ ญ า ณ ลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ส ว ด ม น ต์ ถือศีล ให้ทาน ฯลฯ

ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ ความสมบูรณ์ ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึง วิ ญ ญ า ณ ที่ต ามมาทุกผู้ทุกคน

เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ บุตร ธิดา สามี ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกันให้ขๅดจากกัน ณบัดนี้เทอญ ขอ

ให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วยบุญนี้เทอญ สาธุ

ห ม า ย เ ห ตุ

การตั้ง นะโม 3 จบ เพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธาน เพราะพระบารมีของพระพุทธองค์ สามารถเปิด 3 ภพ โลก สวรรค์ มนุษย์ และนรก ไม่ว่าเจ้าก ร ร

มนายเวรจะอยู่ภพภูมิใด แม้แต่นรกขุมสุดท้าย ขุมที่ 18 ก็จะสามารถเปิดทางไปถึงได้ เจ้าก ร ร มนายเวรจะได้รับอย่างรวดเร็ว และอโหสิก ร ร มให้เราหมดและให้กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้ง แม่พระคงคา แม่พระธรณี จะได้เป็นทิพย์พย าน เพราะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว

ปัญญาทางโลกทุกคน มีอยู่แล้วได้จากพันธุก ร ร มพ่อแม่ แต่อย่าให้ข า ดปัญญาทางธรรม นั่นก็คือ จิตสัมผัสรู้ดีชั่ วและการหยั่ งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถ้าได้

ปัญญาทางธรรม จะประสบแต่ความสำเร็จ ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะว่าบุญคือขุมท รั พ ย์ ล า ภ ย ศ จะมาเองและยังช่วยครอบครัวและคนอื่นได้อีกนะ

ก ร ร มเวรแก้ไขได้โดย การขอขมาก ร ร มและส่ง วิ ญ ญ า ณ ด้วยพระสะดุ้ งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะต า ชีวิต ถ้าก ร ร มใดได้รับอโหสิก ร ร ม ก ร

ร มนั้นจะเบาบางลง ทำให้ชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากเราว่า มีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นไหม ที่ป่ ว ยก็จะห า ย ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วย หากก ร ร มยังมากอยู่ก็จะยังลำบากอยู่เช่นเดิม

ที่มา san-sabai

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →