Advertisement

วันเกิดทั้ง 5 นี้ จากเหน็ดเหนื่ อย จะกลับมาร วย

วันเกิดทั้ง 5 นี้ จากเหน็ดเหนื่ อย จะกลับมาร วย

วันอังคาร

มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหัน มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง แต่หลัง จากนี้ เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง นำความสำเร็จเข้ามาให้คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็ อ ตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อ ย่ าปฎิเสธ ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสิน มีเงิ นซื้อรถ มีเงิ นปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบาก อีกต่อไป

วันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก จะได้เงินมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรง และโ ช ค ดว งของตนเองเท่านั้น หลังจากนี้เป็นต้นไป ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงิ นทอง เพ ศตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโชคดีมาให้กับคุณ

วันอาทิตย์

ให้ ร ะวั งเ รื่ อ งอาร มณ์ให้มาก เ รื่ อ งเล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่ น้ำผึ้งหยดเดียวอาจทำให้หน้าที่การงานมีปั ญห าใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอดเวลา อย่ าทำอะไรลงไปด้วยอาร มณ์และการประชดประชันแต่หลังจากนี้ เป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเพ ศตรงข้ามสูงวัย อาจเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่ างชาติ และจะได้ของมีค่าที่ อ ย ากได้มานานแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ขายใกล้สถานีรถไ ฟ หรือสถานีรถ ไ ฟ ฟ้ า ลองหยิบมาสักใบดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน ออ กรถใหม่ป้ายแดงได้เลย

วันเสาร์

ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้ คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ แต่หลัง 1 มีนาคม เป็นต้นไป ดว งชะต ามีเกณ ฑ์ได้เลื่ อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิ นทองก็จะราบรื่นดีมากแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่มาเร่ ข า ยใกล้โรงพย าบาล ให้สุมหยิบมาสักใบดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูก รางวั ล มีเงิ นไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้สบาย

วันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปั ญห าต่ าง หรือความวุ่นวายอย่ างถึงที่สุด อาจโดนรังแกโด นกลั่นแ กล้ง อย่ าไว้ใจใครให้มากนัก แต่หลังจากนี้ไป มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากเพ ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และการยอมรับ จากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ย งโชคหากเจอ คนขายล็ อ ต เ ต อ รี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล มีเงิ นเอาไปใช้ห นี้ใช้สิน

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →